Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity.

 

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving
2.1 De coachee ontvangt tijdens de intake een intakeformulier.
Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden geretourneerd.

 

Artikel 3 Betaling
3.1 Facturen worden binnen 4 werkdagen per email verstuurd aan de coachee.

3.2 De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald op rekeningnummer:
IBAN DE60100110012628007706
BIC NTSBDEB1XXX

3.3 Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart. Kosten die verband houden met een incassoprocedure komen voor rekening van de coachee.

3.4 De coachee is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, tenzij anders is afgesproken. De betalingsverplichting aan Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.

 

Artikel 4 Begeleiding
4.1 Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De coach heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding.

 

Artikel 5 Aansprakelijk
5.1 Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de coachee en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.2 Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity is niet aansprakelijk op het moment dat de coachee op enige andere wijze schade lijdt.

5.3 Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity is niet aansprakelijk voor de lichamelijke- dan wel geestelijke gesteldheid van de coachee. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de coachingsessies.

 

Artikel 6 Afmelding en annulering
6.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmeldingen daarna worden in rekening gebracht. Afmelden kan zowel telefonisch als via mail.

 

Artikel 6 Klachtenregeling en ethische code
6.1 Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity werkt volgens de Ethische gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO). Zowel de Ethische Gedragscode als het Klachtenreglement vindt u op de site van de NOBCO (www.nobco.nl).

 

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht
7.1 De coach van Coachpraktijk PatriciaBalrak.com | Discover Your True Identity verplicht zich geen informatie van de coachee te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door coachee is gegeven.

 

×
Cart

Cart